Algemene Ledenvergadering

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" houdt tenminste één keer per jaar een Algemene LedenVergadering (ALV). Op deze bijeenkomst wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken. Het gevoerde beleid wordt besproken aan de hand van de (financiële) jaarverslagen van de diverse werkgroepen.

Tevens hebben leden de mogelijkheid om (vooraf) onderwerpen die bij hen leven op de agenda te zetten en tijdens de ALV met het bestuur te bespreken.

Zodra de agenda van de volgende ledenvergadering bekend is, zal deze hier worden gepubliceerd. Mocht u een onderwerp voor op de agenda hebben, dan kunt u dit bij de secretaris bekend maken (adresinformatie zie: bestuur).

ALV 2018

De Algemene Ledenvergadering van 2018 zal worden gehouden op 3 april 2018 in Buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3, 1521 HS Wormerveer. De zaal is vanaf 19.30 uur open. De vergadering begint stipt om 20.00 uur.

Agenda op hoofdlijnen

Op de agenda staan de volgende onderwerpen ter behandeling:

  • Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
  • Verslag van de secretaris, ledenadministrateur en kascontolecommissie 2017
  • Financieel Jaarverslag 2017
  • Benoeming leden Kascommissie 2018
  • Verslagen van werkgroepen en commissies
  • Bestuursverkiezing
  • Huishoudelijk reglement
  • Uitreiking Roel Staatsprijs 2017
  • Afscheid coöt;rdinatoren Jeugdvogelclub
  • Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid

De volledige agenda en de financiele stukken zijn met de Kieft van maart meegezonden. Het verslag van de ALV 2017 en de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen zijn via onderstaande links te downloaden.


Verslagen en besproken stukken

Van een gehouden ALV wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Verslagen worden via deze pagina aan de leden ter beschikking gesteld.

Algemene Ledenvergadering 3 april 2018
Algemene Ledenvergadering 18 april 2017
Algemene Ledenvergadering 5 april 2016
Algemene Ledenvergadering 21 april 2015
Algemene Ledenvergadering 7 april 2014
Algemene Ledenvergadering 9 april 2013