Beleidsstandpunt roofvogel- en uilenshows

door: Bestuur Vogelbescherminsgwacht "Zaanstreek"
15 oktober 2010

Als Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" hebben wij bij een jubileumviering in de jaren negentig ook van de diensten van een valkenier gebruik gemaakt (daarbij past wel de kanttekening dat het ging om een 'binnenlocatie'). Destijds nam het houden van roofvogels en uilen nog lang niet zulke grote vormen aan en was juist het educatieve karakter nog wel te verdedigen, ofschoon er toen ook al (vnl. achteraf) bedenkingen door enkele leden geuit werden.

Inmiddels is ons standpunt over roofvogel-en uilenshows zeker gewijzigd. Wij kunnen ons dan ook geheel vinden in het landelijke standpunt van Vogelbescherming Nederland en zijn met deze instantie daarom tegen het houden van roofvogel- en uilenshows en in principe ook tegen het houden van roofvogels en uilen door particulieren en lieden zonder (al te veel) kennis van zaken.

Daarmee zijn we zijn niet tegen alle (vormen van) valkeniers en valkeniersbedrijven, omdat sommigen een prima bijdrage kunnen leveren aan het in stand houden (met goede kweekresultaten) van vogelsoorten die aan het uitsterven zijn in het wild. Ook kunnen zij met hun roofvogels aan (preventieve) schadebestrijding doen door bijvoorbeeld op sommige plaatsen zeer veel overlast gevende vogelsoorten te verjagen (denk aan meeuwen en duiven in binnensteden en bij Schiphol in verband met vogelaanvaringen). Maar dit moet dan wel gedaan worden door streng gecertificeerde en ervaren valkeniers.

Wij pleiten dus ook op dit punt voor veel strengere wettelijke maatregelen en eisen met betrekking tot het houden van roofvogels en uilen, alsmede een betere certificering en controle daarop. Gevolg zal dan zijn dat slechts enkele valkeniersbedrijven zullen kunnen blijven bestaan. Veel andere valkeniers en particulieren zullen dan geen roofvogels en uilen meer kunnen of willen houden. Wij zijn van mening dat dit in het belang van de gehele natuur is!