Blijft Waakzaam

Door: Mart van Herp, oud-voorzitter

De herinneringen aan onze vogelclub die me het meest zijn bijgebleven, stammen uit de jaren 1968-1970. Toen ik destijds als voorzitter van de vogelbeschermingswacht aantrad, was de strijd tegen de eierenrapers reeds in ons voordeel beslecht, maar nu moesten we het gevecht aangaan voor het behoud van de natuurgebieden in en rond de Zaanstreek, zoals onze strijd tegen het 'Streekplan Noordzeekanaalgebied', dat rond die tijd werd gelanceerd.

Dit plan betekende een enorme aanslag op de natuurgebieden en de weidevogels. Alle hens aan dek, was het motto! Wij zagen ons gedwongen om met tegenargumenten en harde cijfers te komen, om de gemeente en provincie goed tegenspel te kunnen bieden.
Aan het Noordzeekanaal bij Westzaan zou een grote haven komen, met zware industrie als die van Progil Chemie. Daarnaast had je het werkelijk waanzinnige plan "Wormercity", in de Enge Wormer; planologen gingen ervan uit dat het inwonerstal in de Zaanstreek zou groeien naar 280.000.
We stonden met onze rug tegen de muur, met man en macht dienden we deze natuurgebieden te verdedigen.

"Dag Vogels!"

Om tegenwicht te bieden, zijn we met een groot aantal leden in de gehele Zaanstreek de broedende weidevogels gaan inventariseren, tegenspel door met indrukwekkende cijfers voor de dag te komen. Toen we alle gegevens hadden verzameld, werd een commissie samengesteld met Herman Rijst als voorzitter, Herman Mensink als secretaris, en de leden S.B. Witte, J. Bedet, J.J. Prijs en M. van Herp.
Een jaar lang werkten we wekelijks aan 'het Natuurbeschermingsplan voor de Zaanstreek', uitgaande van, volgens onze berekening, maximaal 165.000 inwoners, 25 jaar later!

Tentoonstelling Dag Vogels

Tentoonstelling "Dag Vogels"

Het boekwerk werd gepresenteerd in het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970; in de Lindeboomschool te Koog aan de Zaan werd een tentoonstelling georganiseerd onder de naam "Dag Vogels", waarbij een lokaal werd ingericht als natuurgebied, met écht gras, greppels en een diorama met opgezette weidevogels, zoals grutto, tureluur en kievit. Met op de achtergrond… een hoge schoorsteen met zwarte rook… en dat bood er zeer dreigende aanblik! Het geheel werd verlevendigd met bekende vogelgeluiden, zoals de roep van de grutto en de zang van de veldleeuwerik.

Het belang van tegengas geven

Ik zie nog de toenmalige burgemeester van Zaandam, de heer R. Laan, die een groot voorstander was van uitbreiding van industrie en woningbouw… woedend was-ie, toen de deur werd geopend en hij de dreigende rookwolken zag boven het natuurlijke diorama! Hij vond het geen stijl, geen manier om zó een tentoonstelling te moeten openen.
Een tijdje later werden we op zijn kantoor uitgenodigd en hebben alles uitgepraat. Zijn woorden waren: "Ik ga uit van woningbouw en industrie en jullie van het groen." En ik durf te zeggen, dat als de Vogelbeschermingswacht toen geen tegengas had gegeven, alles er vandaag de dag heel anders had uitgezien.
Dus, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, blijf alert!! In Dagblad Zaanstreek, de editie van 3 augustus jl., viel te lezen dat men het huidige aantal inwoners van Zaanstad van 154.000 wil uitbreiden naar 200.000. Laat dit asjeblieft niet ten koste gaan van ons unieke weidevogelgebied!

Kortom, bestuur en leden van VBW"Zaanstreek":
BLIJFT WAAKZAAM!!