Jubileumfonds

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" (verder te noemen VBWZ) heeft ter gelegenheid van har 75-jarig bestaan in 2018 een Jubileumfonds "Behoud vogels in Zaanse veenweidegebieden" in het leven geroepen. Dit fonds heeft ten doel om kleinschalige projecten binnen de doelstellingen en haar werkgebied met een geldbedrag te ondersteunen.

Voorwaarden

 • Alleen leden en donateurs, met uitzondering van bestuursleden, kunnen een aanvraag indienen
 • De aanvrager is de ontvanger van de bijdragen en is ook tevens projecteigenaar
 • De aanvraag dient invulling te geven aan de doelstellingen van de VBWZ
 • Een project dient binnen het werkgebied van de VBWZ te liggen
 • Projecten dienen concreet te zijn en binnen een jaar na toekenning van een bijdrage te zijn uitgevoerd
 • Een project mag niet al zijn gerealiseerd
 • Een project mag geen commercieel doeleind hebben
 • Een lid of donateur kan slechts eenmaal per jaar een aanvraag indienen
 • Voor een project kan slechts eenmaal een aanvraag worden ingediend
 • De aanvraag dient per mail te worden ingediend bij de secretaris (voor adres zie: bestuur)
 • De aanvraag dient te bestaan uit een beschrijving van het project met daarbij een gedetailleerde begroting en een beheer- en onderhoudsplan
 • Bij de aanvraag dient tevens te worden aangegeven op welke wijze VBWZ op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden
 • In publicaties en andere vormen van communicatie dient VBWZ vermeld te worden als sponsor van het project
 • Na afloop van het project dient aan VBWZ een verslag van het project te worden geleverd voor publicatie in de Kieft

Toetsing aanvragen

 • De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur na, indien van toepassing, advies te hebben ingewonnen bij de betreffende werkgroep of commissie
 • De aanvraag wordt getoetst op de mate waarin aan de doelstellingen van de VBWZ wordt voldaan, economische haalbaarheid (kosten versus inspanning)
 • Indien het bestuur dit noodzakelijk vindt, dient aanvullende informatie te worden verstrekt en/of een mondelinge toelichting te worden gegeven
 • Het bestuur neemt uiterlijk binnen 2 maanden na aanvragen een besluit over het al dan niet toekennen van een bijdrage en de hoogte van de bijdrage
 • De aanvrager wordt het besluit met argumentatie per mail of schriftelijk meegedeeld

Maximale bijdrage

De maximale bijdrage voor een project is € 500,--.

Verrekening toekenningen

 • Indien aan een project een bijdrage wordt toegekend, kan op verzoek een voorschot van 50% van het toegekende bedrag aan de projecteigenaar worden verstrekt
 • Op basis van facturen en/of declaraties dient de projecteigenaar de werkelijke kosten te verantwoorden
 • Indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt onder aftrek van een eventueel betaald voorschot de toegekende bijdrage of, indien de werkelijke kosten lager zijn dan de toegekende bijdrage, de werkelijke kosten overgemaakt aan de projecteigenaar

Verantwoordelijkheid bestuur VBWZ

 • Het bestuur van de VBWZ is verantwoordelijk voor toekenning van bijdragen. Over het toekennen van bijdragen legt het bestuur in de jaarrekening verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering
 • VBWZ is niet aansprakelijk voor projecten die zij ondersteund
 • Het bestuur van de VBWZ kan besluiten (een deel) van het toegekende bedrag niet uit te keren als de stand van zaken van het project daar aanleiding toe geeft

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 oktober 2018