Natura 2000

Aanwijzingsbesluiten twee Zaanse gebieden

28 juli 2013

Na een lange periode van stilte valt er eindelijk weer wat te melden rondom de Natura 2000-gebieden van de Zaanstreek. Het Ministerie van Economische Zaken heeft bekend gemaakt dat zij voor 30 Natura 2000-gebieden de aanwijzings-besluiten heeft genomen. Onder deze gebieden vallen ook twee Zaanse Natura 2000-gebieden. Lees verder...


Natura 2000 gebieden en de vos

2 april 2011

Naar aanleiding van de informatieavonden die in maart 2011 zijn belegd over de concept beheerplannen voor de verschillende in Noord-Holland gelegen Natura 2000-gebieden zijn er vanuit de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" twee reacties geformuleerd. Lees verder...


Nieuwsbrief Natura 2000 - Laag Holland

17 juli 2010

De provincie Noord-Holland stelt beheerplannen op voor vijf natuurgebieden in Laag Holland. Deze gebieden gaan deel uitmaken van het Europese natuurnetwerk 'Natura 2000'. Via een periodieke nieuwsbrief informeert de provincie belanghebbenden over de voortgang van de beheerplannen en gaat in op enkele specifieke vragen die veel worden gesteld. Lees verder...


Regiebureau Natura 2000

18 mei 2010

Het Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000 is in april 2008 opgericht door de Regiegroep Natura 2000 om de totstandkoming van de Natura 2000-beheerplannen te regisseren en te coördineren zodat de beheerplannen binnen de daarvoor gestelde termijnen gereed zijn. Het Regiebureau is zelfstandig, staat tussen de partijen in en opereert onafhankelijk, maar neemt geen verantwoordelijkheid over van de afzonderlijke partijen. Lees verder...


Rijk en provincies zetten vaart achter realisatie Natura 2000

25 april 2010

Rijk en provincies zetten samen vaart achter de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag met bestuurlijke vertegenwoordigers van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) afgesproken de komende tijd op de goede weg voort te gaan en het tempo er in te houden zodat eind dit jaar het gros van de beheerplannen voor de 162 Natura 2000-gebieden in ontwerp klaar is. Lees verder...


Natura 2000 en weidevogels

25 april 2009

Bij het opstellen van de natura 2000 beheerplannen wordt er druk gediscussieerd over de mogelijke tegenstrijdige belangen van weide- en moerasvogels. Naar aanleiding van deze discussie heeft Vogelbescherming Nederland een visie over dit onderwerp opgesteld. Lees verder...


Zienswijzen Zaanse Natura 2000 gebieden

23 oktober 2008

De inspraakprocedure rondom Natura 2000-gebieden liggend in het werkgebied van onze vereniging, is op 10 september 2008 met de publicatie van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van start gegaan. De drie betreffende Natura 2000-gebieden (nummers 90, 91 en 92) maken deel uit van de zogenaamde "derde tranche" van het Natura 2000 project. De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" heeft - in reactie op de ontwerp-aanwijzingsbesluiten - een drietal zienswijzen opgesteld. Lees verder...


Verslag Informatiebijeenkomst en hoorzitting Natura 2000

18 oktober 2008

In het kader van de inspraakprocedure rondom Natura 2000 gebieden, is op 6 oktober een informatiebijeenkomst en hoorzitting gehouden waar de Zaanse Natura 2000 gebieden aan de orde kwamen. Dat betreft Natura 2000-gebied nr. 90 (Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder), alsmede gebied nr. 91 (Polder Westzaan) en tenslotte gebied nr. 92 (Oostzanerveld & Twiske).
Lees verder...


Natura 2000 en de Zaanstreek

18 oktober 2010

Natura 2000 is een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden die de Europese Unie in stand wil houden om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. Nederland telt 162 Natura 2000 gebieden. Hiervan liggen er 3 (deels) in de Zaanstreek; dit zijn de Polder Westzaan, het Wormer- en Jisperveld & de Kalverpolder en het Oostzanerveld / het Twiske.
Lees verder...