Visie van het provinciaal bestuur inzake weidevogelbeheer

Datum: 21-04-2009
Door: Frits Schuster, voorzitter Vogelbescherminsgwacht "Zaanstreek"

Tijdens een discussie in de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2009 over de reikwijdte van het weidevogelbeheer werd door een lid gewezen op de door de provincie Noord-Holland geformuleerde en recent gepubliceerde visie (Weidevogelvisie Noord-Holland, maart 2009).

De visie van de provincie beschrijft:

  • de provinciale ambities om de geschiktheid als broedgebied en de reproductie van weidevogelgezinnen te vergroten;
  • de wijze waarop het beheer effectiever gestalte kan en zal krijgen om de ambities te kunnen realiseren. Die kwaliteitsslag gaat onder meer van bescherming van legsels naar bescherming van leefgebieden en overleving van weidevogelgezinnen (reproductie);
  • de wijze waarop de provincie wil omgaan met de grotere verantwoordelijkheid die de beheerders in het nieuwe stelsel krijgen;
  • de wijze waarop de leefgebieden van weidevogels beter kunnen worden beschermd en de inzet van de provincie op andere beleidsterreinen dan het natuurbeleid;
  • de inzet die de provincie van andere partijen verwacht.

Deze visie vormt het kader voor de (door de provincie op te stellen) gebiedsplannen alsmede voor de (door de regionale beheerders op te stellen) collectieve beheerplannen voor weidevogels. Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de huidige instrumenten. In de komende jaren zal worden gewerkt aan nieuwe instrumenten gericht op een weidevogelbescherming met maximale duurzaamheid en effectiviteit. Instrumentele verbeteringen zullen zo snel mogelijk worden doorgevoerd.

De visie is als pdf-bestand te downloaden van de site van de provincie Noord-Holland.

Het bestuur van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" is zich er terdege van bewust dat de omzetting van deze provinciale visie in concrete beleidsmaatregelen vrij vergaande consequenties kan hebben voor boeren die zich tot nu toe actief betoonden als weidevogelbeschermer en een daarbij passend beheer voerden.

Dat er nog meer (veronderstelde) tegengestelde belangen spelen bij het weidevogelbeheer blijkt uit de recent door Vogelbescherming Nederland uitgebrachte Visie "Natura 2000 en weidevogels". Daarin wordt ingegaan op de veronderstelling die hier en daar leeft dat de belangen van weidevogels en die van moerasvogels tegengesteld zijn.
Meer hierover valt te lezen in de rubriek Natura 2000, te bereiken via de homepage.