Natuurwaardenkaart Zaanstad

Datum: 14-5-2009
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

De gemeente Zaanstad heeft aan de stichting NME (Natuur & Milieu Educatie) gevraagd een zogenaamde Natuurwaardenkaart van de gemeente op te (laten) stellen.

Van de kant van het NME heeft het bestuur het verzoek ontvangen om aan de vervaardiging van deze Natuurwaardenkaart mee te werken door (tel-)gegevens van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" beschikbaar te stellen.

Het bestuur heeft daar in eerste instantie (met verwijzing naar het Protocol Telgegevens) terughoudend op gereageerd.

Nadien hebben twee leden van het bestuur een informatieavond bezocht die door het NME was belegd en waar een toelichting werd gegeven op de hele opzet van het project Natuurwaarden-kaart. Op basis van de daar verkregen informatie heeft het bestuur besloten om alsnog onverkort de gevraagde medewerking te verlenen. Dat besluit is met name gebaseerd op de volgende informatie zoals deel uitmakend van de projectbeschrijving:

  • Het onderzoeksbureau Van ’t Veer & De Boer is verantwoordelijk voor de samenstelling van de atlas (redactie, samenstelling teksten en figuren), het uit te voeren veldwerk (inventarisaties) of de coördinatie daarvan, en de verwerking van bestaande of nog te verzamelen natuurgegevens (cartografie, database, GIS-gegevens en analyse). Het bureau verzorgt op basis van een ‘nonprofit’ opdracht de werkzaamheden en streeft geen commerciële doeleinden na. De gegevens van de atlas worden niet gebruikt voor andere opdrachten dan de opdracht ‘Natuuratlas Zaanstad’; tevens worden de resultaten niet doorgeleverd aan andere bureaus.
  • De bewerkte gegevens worden beschikbaar gesteld aan de bronhouders. Nieuw verzamelde gegevens worden uitsluitend na toestemming van de bronhouders ter beschikking gesteld aan landelijke atlasprojecten (bijv. dagvlinder atlas Noord-Holland, reptielen- en amfibieën atlas Noord-Holland, broedvogel atlas Noord-Holland, etc.).

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) die 14 april werd gehouden zijn aan het bestuur ook vragen gesteld over dit project alsmede over de opstelling van het bestuur. Het bestuur heeft daarbij aangegeven zich (op dat moment nog) terughoudend te hebben opgesteld. Tevens is toen gemeld dat bij een nieuwe beoordeling van het verzoek nadrukkelijk de belangen meegewogen zouden worden die de vereniging wenst te behartigen middels het meergenoemde protocol.

Het bestuur is na uitgebreid overleg uiteindelijk tot het besluit gekomen om - zoals al aangegeven - de gevraagde medewerking te verlenen. Daarbij heeft het gestelde in de hiervoor geciteerde passages een belangrijke rol gespeeld.