Werkgroep Kalverpolder en Enge Wormer opgeheven

Datum: 2-9-2009
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

De hoge natuur- èn cultuurhistorische waarden van het veenweidegebied de Kalverpolder en de droogmakerij de Enge Wormer heeft een aantal jaren de bijzondere aandacht gekregen van een binnen de vereniging gevormde werkgroep. Die werkgroep trachtte deze waarden te behouden onder meer door onderzoek, publicaties, adviezen en rondleidingen.

Mede gestimuleerd door deze werkgroep heeft de Vogelwacht "Zaanstreek" meegewerkt aan de oprichting van de Stichting Kalverpolder.

Na een succesvolle start van deze stichting, is de werkgroep Kalverpolder en Enge Wormer - op voorstel van de leden van de werkgroep - eind augustus 2009 opgeheven; de activiteiten van de werkgroepleden vinden voortaan plaats onder auspiciën van de stichting Kalverpolder.

Twee leden van de vogelwacht hebben op voordracht van het bestuur een zetel in de Raad van Advies van de stichting. Zij treden voor de vereniging tevens op als coördinatoren voor dit gebied. Hun gegevens zijn te vinden op de "werkgroeppagina".