De nationale windmolenrisicokaart voor vogels

Datum: 4-9-2009
Bron: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland vindt het van groot belang dat duurzame energiebronnen op korte termijn worden gerealiseerd. Windenergie maakt daar deel van uit. Om de ruimtelijke spreiding en de mate van risico's van windmolens voor vogels inzichtelijk te maken heeft Vogelbescherming Nederland opdracht gegeven aan SOVON Vogelonderzoek Nederland en ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga om de "Nationale windmolenrisicokaart voor vogels" te ontwikkelen.

De "Nationale windmolenrisicokaart voor vogels" is gebaseerd op twaalf deelkaarten die het risico voor verschillende gevoelige groepen vogelsoorten tijdens broed-, trek- en overwinteringsperiode weergeven. De kaarten zijn door de ontwikkelaars, gebaseerd op de best beschikbare en actuele vogelgegevensbestanden. De gehanteerde werkwijze vormt een goed basisinstrument om de gevolgen voor vogels mee te nemen bij planologische processen en bestuurlijke besluitvorming.

Naast de mate van risico en duiding voor welke vogelgroepen het risico geldt geeft de "Nationale windmolenrisicokaart voor vogels" ook de visie van Vogelbescherming weer.

Natura 2000 gebieden met vogeldoelstellingen en de allerbeste weide- en akkervogelgebieden, de zogenaamde kerngebieden, zouden naar de mening van Vogelbescherming windmolenvrij moeten blijven / worden. In de overgebleven gebieden zouden windmolens geplaatst kunnen worden, mits er geen belangrijke negatieve effecten op vogelpopulaties te verwachten zijn. Zijn deze negatieve effecten niet uit te sluiten dan dient er compensatie plaats te vinden, en wel vóór de realisatie van een windenergielocatie.

Zowel een uitgebreider standpunt als de windmolenrisicokaart zijn te vinden op de website van Vogelbescherming Nederland.