Meetnet Slaapplaatsen

Datum: 29-11-2009
Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Deze winter gaan we van start met een project waar we bij SOVON al een tijdje mee bezig waren: een Meetnet Slaapplaatsen. Vogels worden in Nederland behoorlijk intensief gemonitoord, maar slaapplaatsen vormen hierop een uitzondering. We willen nu beginnen om de belangrijkste slaapplaatsen in Nederland in kaart te gaan brengen.

Het gaat om Natura 2000-gebieden die mede zijn aangewezen op grond van hun gebiedsfunctie als slaapplaats, in totaal 56 gebieden verdeeld over 19 soorten: Aalscholver, Grote Zilverreiger, ganzen, zwanen en een viertal steltlopers (Scholekster, Kemphaan, Grutto, Wulp). Omdat we de seizoensmaxima van deze soorten in deze gebieden willen weten zullen de tellingen uitgevoerd worden in de piekperiode van de soorten.

Waarnemers die buiten deze Natura 2000-gebieden willen aanhaken zijn eveneens welkom omdat we ook beter zicht willen krijgen op wat er elders aan belangrijke slaapplaatsen aanwezig is. Tevens zullen er jaarlijks een paar niet-Natura 2000-soorten meeliften met het meetnet. Voor 2009-2010 zijn dat Halsbandparkiet en Huiskraai.

De opstart voor dit project moet in korte tijd plaatsvinden. De precieze teldatums zijn op dit moment dan ook nog niet bekend, maar het zal vermoedelijk gaan om twee tellingen per soortgroep.

Meer informatie is te vinden op de website van Sovon