Brief aan gemeenteraad Zaanstad inzake Park Rooswijck

Datum: 18-5-2010
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Op 5 mei 2010 heeft de secretaris van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" namens het bestuur een brief verstuurd naar de raad van de gemeente Zaanstad. In deze brief wordt ingegaan op de diverse besprekingen en gebeurtenissen rondom het burgerinitiatief om te komen tot de aanleg van plan Park Rooswijck.

Dit park zou op een terrein moeten komen dat een grote vogelrijkdom kent en bovendien deels in het Natura 2000 gebied Polder Westzaan valt. Het betreffende terrein is - na werkzaamheden in opdracht van de gemeente - toegankelijk via rijplanken die over een sloot zijn geplaatst. Omdat begin maart het broedseizoen naderde (15 maart) en de praktijk liet zien dat bewoners van de wijk dit terrein tot dan toe gebruikten om hun honden (loslopend) uit te laten, terwijl anderen het terrein gebruikten om er met crossfietsen rond te rijden wat onontkoombaar tot gevolg heeft dat er verstoring plaats vindt van broedende vogels is het verzoek gedaan om gedurende het broedseizoen (dus uiterlijk 15 maart) de planken te verwijderen. De gemeente heeft in reactie op dit verzoek een hekwerk geplaatst om toegang tot het gebied af te sluiten.

Op de hoorzittingen over het park werd door de initiatiefnemers geen begrip getoond voor het standpunt van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" en zelfs opgeroepen om het door de gemeente geplaatste hekwerk te verwijderen. Dit laatste heeft helaas al meerdere keren plaats gevonden.

Tijdens de bespreking van het burgerinitiatief in het Zaanstad Beraad van 22 april 2010 is besloten om nogmaals een plenaire behandeling in de gemeenteraad te houden over het betreffende initiatief. De verzonden brief zet dan ook nogmaals het standpunt van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" uiteen. Een kort citaat uit de brief:

Volledigheidshalve en om elk misverstand op dit punt te voorkomen vermeld ik tenslotte nog dat onze vereniging geen tegenstander is van de aanleg van parken, in tegendeel. Maar waar de vereniging zich wel tegen verzet is het gebruik van terrein in strijd met geldende wet- en regelgeving op natuurgebied.
Wat wij hebben willen duidelijk maken is dat door de aanwijzing van de Polder Westzaan tot Natura 2000-gebied de realisering van Park Rooswijck op de wijze als in het burgerinitiatief aangegeven niet mogelijk is. Hetzelfde geldt overigens voor de gemeentelijke plannen (voor zover nu bekend en voor zover vallend binnen de contouren van het Natura 2000-gebied) om op ditzelfde terrein een sportpark te realiseren.

N.B. Ten tijde van het verzenden van deze brief heeft het bestuur van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" mogen vaststellen dat het verzoek van begin maart – om de planken te verwijderen die over de sloot waren gelegd en zo toegang gaven tot het betreffende terrein – begin mei uiteindelijk toch is gehonoreerd.