Burgerinitiatief Park Rooswijck

Datum: 29-5-2010
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

De bespreking van het burgerinitiatief Park Rooswijck op 15 en 22 april op het gemeentehuis van Zaanstad - eerst in een inspraakbijeenkomst en vervolgens in het Zaanstad Beraad - gaf het bestuur reden om aan de gemeenteraad een brief te sturen op 5 mei (zie nieuwsbericht 18 mei op deze site).

Belangrijkste reden daarvoor werd gevonden in het uitblijven van een reactie van de zijde de voorzitter(s) van de twee bijeenkomsten zowel als van aanwezige raadsleden op uitspraken die werden gedaan over (de vertegenwoordiger van) de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek", als mede op de impliciete oproep die werd gedaan om hekken en borden die de gemeente had laten plaatsen te negeren.

Die hekken en borden waren - na veel en langdurig overleg - uiteindelijk toch geplaatst vanwege het verzoek van de VBW"Z" om het gebied tijdens het broedseizoen af te sluiten om verstoring te voorkomen van broedende vogels in dit gebied dat een grote vogelrijkdom kent.

Op 20 mei vond vervolgens de bespreking van het initiatief plaats in de gemeenteraad. In de plaatselijke pers is daar al uitvoerig verslag van gedaan.

Terwijl alle raadsfracties hun waardering uitspraken voor het burgerinitiatief op zich, werd het plan toch niet overgenomen. Belangrijk argument om dit niet te doen was het niet deugen van de financiële onderbouwing van het plan. Maar minstens zoveel aandacht werd besteed aan de door de VBW"Z" aangedragen argumenten, die verband hielden met de bescherming van de natuurwaarden van het gebied en de strijdigheid van het plan met de aanwijzing van het nabij gelegen Natura 2000-gebied.

Wat in de pers helaas geen aandacht kreeg was de expliciete waardering en het respect dat door verschillende fracties werd uitgesproken over het werk en de inbreng van de VBW"Z". Ook werd duidelijk afstand genomen van de op de inspraakavond gehanteerde kwalificatie "vogelmaffia" en werd het eigenmachtig verwijderen van de door de gemeente geplaatste hekken en borden stellig veroordeeld. De oproep die daar van de zijde van de vertegenwoordiger van het burgerinitiatief (helaas dus met succes) voor was gedaan, werd gekwalificeerd als getuigend van onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef.

Al met al kan gelet op de reacties van de verschillende fracties worden geconcludeerd dat de brief doel heeft getroffen.

(zie ook het bericht van het bestuur in de Kieft nr. 2 van 2010; verschijningsdatum 7 juni 2010)