Beleidsstandpunt roofvogel- en uilenshows

Datum: 21-10-2010
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

In augustus 2010 is een rapport verschenen met de uitkomst van een onderzoek dat is gehouden in opdracht VOGELBESCHERMING NEDERLAND en met medewerking van de werkgroep ROOFVOGELS NEDERLAND, de stichting KERKUILENWERKGROEP NEDERLAND, de WERKGROEP SLECHTVALK NEDERLAND, de STEENUILENWERKGROEP NEDERLAND (STONE). Het onderwerp van het onderzoek betrof de huidige situatie ten aanzien van het houden van roofvogels- en uilen en het organiseren van shows en demonstraties met deze vogels. De opdracht voor het onderzoek kwam voort uit zorg over de ontwikkeling die werd gesignaleerd dat er steeds meer van dergelijke shows en demonstraties worden gehouden.
Het rapport zelf is te downloaden vanaf de site van Vogelbescherming Nederland. (Zie links onderaan dit bericht).

Het verschijnen van het rapport is reden geweest voor het bestuur om zich te beraden over een in te nemen standpunt. Mede na raadpleging van de werkgroepen heeft het bestuur nu een beleidsstandpunt vastgesteld. Dit standpunt is per heden op de website te vinden in het onderdeel algemeen - statuten, huishoudelijk reglement en beleid

Links: