Succesvol inundatieweekend Fort bij Krommeniedijk

Datum: 08-03-2011
Bron: Redactie website
Foto's: ©Kees de Jager

Vogelaars op het kijkpuntIn het weekend van 5 en 6 maart 2011 was het Fort bij Krommeniedijk geopend voor het publiek. Naast het volgen van een rondleiding door het fort was het mogelijk om vogels te spotten vanaf een door de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" ingericht kijkpunt. Vanaf dit kijkpunt had je een goed uitzicht over het geïnundeerde (onder water gezette) land voor het fort en de vele vogels die waren aangetrokken door het water.

Was het weer op zaterdag - met veel bewolking en rond de middag zelfs wat lichte regen - een spelbreker, op zondag viel er met veel zon weinig te klagen. Dit was ook duidelijk te zien in de bezoekersaantallen. Bleef dit aantal op zaterdag nog steken op 140, op zondag passeerden 520 bezoekers de poorten van het fort. Ook de vogels leken zich zaterdag nog wat schuil te houden. Werden er zaterdag 51 soorten gespot, op zondag waren dat er 58! In totaal konden 64 verschillende soorten worden genoteerd.

Op beide dagen konden de bezoekers genieten van o.a. vele grutto's (zaterdag 1200 ex.), wulpen en wintertalingen. Ook lieten zich op beide dagen diverse zeldzamere gasten zich goed bekijken. Zo konden er - na goed zoeken - diverse kemphanen, pijlstaarten en bontbekplevieren genoteerd worden. Ook de roofvogels lieten zich - aangetrokken door al deze (vogel)activiteit - goed bewonderen. Zo vielen buizerd, sperwer en slechtvalk op beide dagen te noteren.

SlechtvalkOp zondagochtend werden vlak voor het kijkpunt ook nog een zestal patrijzen ontdekt. Deze voor de Zaanstreek niet algemene soort, liet zich daarna de gehele dag door de opgestelde telescopen goed bekijken.
De show werd op zondag echter gestolen door een jagende slechtvalk. Deze prachtige roofvogel deed de aanwezige vogels diverse keren massaal de lucht in gaan en bleek het vooral op spreeuwen voorzien te hebben. De aanwezige vogelaars konden diverse pogingen tot het slaan van een spreeuw volgen. Bij een van deze pogingen dook het beoogde slachtoffer onder een hek vlakbij het fort weg. De slechtvalk ging boven op dit hek zitten loeren en kon daardoor uitgebeid bewonderd worden.

Een foto-impressie van dit weekend is te vinden in het fotoalbum.

Waargenomen vogelsoorten
zaterdag 5 maartzondag 6 maart
1Kievit28Sperwer1Grauwe Gans31Aalscholver
2Grutto29Buizerd2Stormmeeuw32Nijlgans
3Slechtvalk30Nijlgans3Kokmeeuw33Tureluur
4Kemphaan31Bontbekplevier4Scholekster34IJslandse Grutto
5Kleine Mantelmeeuw32Krakeend5Kievit35Wilde eend
6Zilvermeeuw33Tureluur6Grutto36Zilvermeeuw
7Kokmeeuw34Goudplevier7Wulp37Kleine Mantelmeeuw
8Stormmeeuw35Witte Kwikstaart8Brandgans38Goudplevier
9Scholekster36Aalscholver9Kuifeend39Grote Zilverreiger
10Slobeend37Nonnetje10Wintertaling40Ekster
11Pijlstaart38Meerkoet11Bergeend41Slechtvalk
12Wintertaling39Graspieper12Kauw42Merel
13Smient40Kauw13Blauwe Reiger43Huismus
14Wilde eend41Merel14Buizerd44Houtduif
15Bonte Strandloper42Pimpelmees15Bonte Strandloper45Sperwer
16Grauwe Gans43Putter16Kanoet Strandloper46Nonnetje
17Kolgans44Turkse tortel17Bontbekplevier47Bruine Kiekendief
18Brandgans45Sijs18Pijlstaart48Graspieper
19Spreeuw46Grote Mantelmeeuw19Kemphaan49Ringmus
20Wulp47Grote Canadese Gans20Krakeend50Toendrarietgans
21Bergeend48Ekster21Patrijs51Grote Canadese Gans
22Veldleeuwerik49Torenvalk22Heggenmus52Koolmees
23Zwarte Kraai50Holenduif23Vink53Veldleeuwerik
24Blauwe Reiger51Houtduif24Witte Kwikstaart54Lepelaar
25Vink25Slobeend55Fuut
26Heggenmus26Smient56Watersnip
27Koolmees27Kolgans57Sijs
28Holenduif58Torenvalk
29Spreeuw
30Meerkoet