Natura 2000 gebieden en de vos

Datum: 2-4-2011
Bron: Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Naar aanleiding van de informatieavonden die in maart 2011 zijn belegd over de concept beheerplannen voor de verschillende in Noord-Holland gelegen Natura 2000-gebieden zijn er vanuit de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" twee reacties geformuleerd.

De eerste betreft een inhoudelijk reactie op het concept beheerplan van de Polder Westzaan door de werkgroep Polder Westzaan. In deze reactie wordt gesteld dat de vos en de groei van de vossenpopulatie een bedreiging vormt voor de Roerdomp - één van de doelsoorten voor de Polder Westzaan. In het concept beheerplan wordt deze bedreiding echter niet vermeld. De werkgroep verzoekt dan ook het concept beheerplan op dit punt aan te passen.

De tweede reactie betreft een brief van het bestuur aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. In de brief wordt ingegaan op de verleende ontheffing voor het bejagen van de vos na zonsondergang met gebruikmaking van een lichtbron / lichtbak. In de verleende ontheffing is de bepaling opgenomen dat van de ontheffing geen gebruik gemaakt mag worden in Natura 2000-gebieden. Het bestuur stelt in de brief dat dit een bedreiging vormt voor de weidevogels in deze gebieden en voor de Roerdoemp in de Polder Westzaan. Er wordt dan ook op aangedrongen om de aanpak van de vos 's nachts ook (om niet te zeggen: juist) in Natura 2000-gebied met gebruikmaking van lichtbronnen/bakken op zo kort mogelijke termijn toe te staan.

Beide reacties zijn via onderstaande links in z'n volledigheid te lezen.