Algemene Leden Vergadering 2011

Datum: 04-04-2011
Bron: redactie website

Op dinsdag 19 april 2011 wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" gehouden. De ALV wordt gehouden in de bovenzaal van de RK Jozefkerk, Veldbloemenweg 2 te Zaandam (wijk Kogerveld). De zaal is vanaf 19.30 uur open, de vergadering begint stipt om 20.00 uur.

Agenda op hoofdlijnen

Op de agenda staan de volgende onderwerpen ter behandeling:

  • Verslag Algemene Ledenvergadering 2010
  • Verslag van de secretaris, ledenadministrateur en kascontolecommissie 2010
  • Financieel Jaarverslag 2010
  • Benoeming leden Kascommissie 2011
  • Verslagen van werkgroepen, commissies en wetlandwachten
  • Bestuursverkiezing
  • Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid

De volledige agenda en de te bespreken stukken - met uitzondering van de financiële stukken en het verslag van de ALV 2010 - zijn te downloaden als pdf-bestand. De financiële stukken zijn met de Kieft van maart meegezonden. Het verslag van de ALV 2010 staat op deze site onder: algemeen - Algemene Ledenvergadering.