Aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden

Datum: 28-07-2013
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Na een lange periode van stilte valt er eindelijk weer wat te melden rondom de Natura 2000-gebieden van de Zaanstreek. In juni ontving het bestuur van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" een brief van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) met de mededeling dat de staatssecretaris per 4 juni 2013 in de Staatscourant heeft bekend gemaakt dat zij voor 30 Natura 2000-gebieden de aanwijzingsbesluiten heeft genomen.

Onder deze 30 - van de 162 - Natura 2000-gebieden bevonden zich de Polder Westzaan (gebied 91) en het Ilperveld/Varkensland/Oostzanerveld/Twiske (gebied 92). In januari/februari 2007 had al voor 22 Natura 2000-gebieden het ontwerpaanwijzingsbesluit ter inzage gelegen, in september/oktober 2008 voor 5 gebieden en in september/oktober 2009 voor 3 gebieden. Nu dus voor de genoemde Zaanse gebieden, tesamen met onder andere prachtige natuurgebieden als de Alde Feanen, het Fochteloërveen, het Bargerveen en de Meinweg, het definitieve aanwijzingsbesluit.

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" ontving de brief van EZ:

  • omdat wij in oktober 2008 een zienswijze op de conceptplannen voor de betreffende Zaanse Natura 2000-gebieden hadden ingediend;
  • om te kunnen bekijken hoe de staatssecretaris met onze zienswijze is omgegaan in haar aanwijzingsbesluiten.

EZ gaf aan dat zij zich ervan bewust is dat er lange tijd heeft gezeten tussen de zienswijzenprocedure en het aanwijzingsbesluit, waardoor haar brieven in sommige gevallen niet meer juist geadresseerd zouden kunnen zijn.

In 2008 zijn op de 111 ontwerp-aanwijzingsbesluiten ongeveer 5000 zienswijzen ontvangen. Dit hoge aantal heeft geleid tot het uitwerken van een Nota van Antwoord, waarin op hoofdlijnen de algemene uitgangspunten voor 16 belangrijke thema’s zijn opgenomen. In een aparte bijlage zijn per Natura 2000-gebied de individuele uitgangspunten, zoals de begrenzing en de instandhoudingsdoelstellingen, geformuleerd.

Binnen de beroepsprocedure met betrekking tot de aanwijzingsbesluiten voor ondermeer de gebieden 91 en 92 was binnen 6 weken na de terinzagelegging opnieuw een beroep mogelijk, deze keer via de Raad van State te Den Haag. Feitelijk zou dit per gebied alleen kunnen tegen de begrenzing en de instandhoudingsdoelen. Na overleg heeft het bestuur besloten af te zien van haar recht daartoe (dat alleen die organisaties en burgers hadden die in oktober 2008 een zienswijze indienden). Buiten het feit dat zo'n beroep vermoedelijk niet veel zou uithalen, zou het ook (griffie)geld kosten.

Veel belangrijker zullen de beheerplannen per gebied worden om de instandhoudingsdoelen te realiseren zonder dat er extra subsidiegelden naar deze topnatuurgebieden toe zullen gaan. Dit laatste was al vanaf het begin van de Natura 2000 procedures, meer dan zes jaar geleden, de insteek van het Rijk. Met betrekking tot de definitieve aanwijzing van het Natura 2000-gebied 90, het Wormer-en Jisperveld/De Kalverpolder, is nog niets bekend.

Het bestuur zal de ontwikkelingen verder blijven volgen en is benieuwd wat de inbreng van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" (en die van de andere locale natuurorganisaties) kan zijn met betrekking tot de op te stellen beheerplannen.