Eurobirdwatch 2013 - een rustige telling

Datum: 05-10-2013
Bron: Commissie Tellingen en Inventarisaties

Stonden de tellers de vorige editie nog in weer en wind hun "werk" te doen, dit jaar was het weer hen een stuk beter gezind. Het leek of de vogels het weer echter nog zo lekker vonden dat ze het nog niet nodig vonden om op trek te gaan. Er was weinig duidelijke trek naar het zuiden waar te nemen.

Dat de winter toch echt in aantocht is, lieten de aanwezige Kolganzen goed blijken. Ze vlogen vanaf het eerste licht - de tellers stonden al een half uur voor dit moment op hun post - rond de telpost Wijde Wormer. De vogels leken eerst "netjes" richting zuid te vliegen, maar ze waren nog niet over de post heen gevlogen of besloten toch maar weer te draaien en in het Wormer- en Jisperveld neer te strijken voor het ontbijt. Bij elkaar konden er gedurende de eerste twee uren 352 exemplaren in het telboekje genoteerd worden.

Het echte trekwerk moest komen van de Graspieper. Deze trok gedurende de hele ochtend - met een duidelijke piek rond 10:00 uur - in kleine groepjes over de telpost. Hierbij kwamen er diverse keren een paar exemplaren aan de grond kort foerageren voordat ze toch weer door vlogen. In een van deze groepjes werd ook nog een Tapuit ontdekt. Een andere soort met hoge aantallen was zoals gebruikelijk de Spreeuw. Hierbij was duidelijk te zien dat het om slaaptrek ging. De vogels kwamen in het eerste uur (vanaf 7:15) in kleine groepjes uit het zuidoosten aanvliegen om richting Wormer- en Jisperveld (richting NW) te gaan.

Naast de speciale Eurobirdwatch telpost bij Wijde Wormer, was ook de vaste telpost bij Westzaan bemand. Hier werd hetzelfde rustige beeld geconstateerd. Naast de diverse Kolganzen, hier ook enkele Veldleeuweriken en als hoogtepunt het overvliegen van een Oeverpieper; een voor de Zaanstreek schaarse soort.

Rond 11:00 viel de trek op beide posten totaal weg en om 11:15 werd besloten de telling te stoppen.