2014: Jaar van de Spreeuw

Datum: 21-12-2013
Bron: Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland

2014 is uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. Ieder jaar kiezen Vogelbescherming Nederland en Sovon een vogelsoort waar we extra aandacht aan willen schenken. Vaak is dat een soort waar onduidelijkheid speelt rond het voorkomen in Nederland of die in aantal (sterk) achteruitgaat. Meestal is het ook een soort die mogelijkheden biedt om het publiek te bereiken en te laten deelnemen aan (tel)activiteiten.

Al behoort de spreeuw tot de meest algemene soorten ter wereld, in Nederland neemt deze soort vanaf eind jaren zeventig als broedvogel sterk in aantal af. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% afgenomen. Daardoor resteert minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. In de laatste tien jaar is de negatieve trend wat afgezwakt, maar bedraagt de afname nog steeds meer dan 2% per jaar.

Spreeuwenwolk; ©Jos Zwarts

Een spreeuwenwolk, ook wel 'black sun' genaamd (tekening: ©Jos Zwarts)

De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet bekend. Mede daarom hebben Sovon en Vogelbescherming 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. Feit is dat het ook in de ons omringende landen slecht gaat met de spreeuw. De reproductie (het broedsucces) lijkt voldoende, maar (te) veel jonge vogels komen hun eerste winter niet door. Als oorzaken worden de intensivering van het agrarisch landschap en de verstedelijking genoemd. Daardoor is er minder foerageergebied en dus voedselaanbod. Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%.

logo jaar van de spreeuw

Tijdens het Jaar van de Spreeuw willen we uitzoeken of de broedresultaten voldoende zijn om de populatie in stand te houden, en zo niet waar dat dan aan ligt. We denken ook aan andere telactiviteiten, zoals die van de spectaculaire slaapplaatsen die in het winterhalfjaar een bekend fenomeen zijn.

Vanaf eind november 2013 is alle informatie over het Jaar van de Spreeuw op de volgende website te vinden: www.jaarvandespreeuw.nl


Oproep

Bron: Werkgroep Stadsvogels

In het kader van het jaar van de spreeuw worden er door vogelbescherming Nederland 100 nestkasten met camera beschikbaar gesteld om hiermee broedonderzoek te doen. Het lijkt ons als werkgroep stadsvogels heel leuk om hier aan mee te werken.

Een voorwaarde is wel dat er een bestaande broedplaats is, dat de gegevens bijgehouden worden en (bij voorkeur) de jongen geringd. De kast dient op een veilige plek opgehangen te kunnen worden zonder kans op verstoring. Voor details zie: https://www.sovon.nl/nl/content/wie-volgt-de-spreeuw voor alle details.

Heeft U de afgelopen jaren een spreeuw in uw tuin broeden (bij voorkeur in een kast) en lijkt het U leuk om aan dit onderzoek mee te werken geeft dit dan door aan Jeroen Buijs (jeroen_buys@hotmail.com) van de werkgroep stadsvogel. Jeroen neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om gezamenlijk het aanvraagformulier in te vullen en later (als de aanvraag is goedgekeurd) de kast op te hangen.

Lijkt het u wat, reageer dan snel, de kasten zullen snel worden verdeeld om zo snel mogelijk - ruim voor het broedseisoen - opgehangen te kunnen worden