Big Day Zaanstreek 2014

Datum: 08-05-2014
Bron: redactie website

Op zaterdag 3 mei 2014 zijn vijf enthousiaste vogelaars op pad gegaan om zoveel mogelijk soorten in de Zaanstreek waar te nemen. Zij hielden een zogenaamde Big Day: een "wedstrijd" om zoveel mogelijk soorten waar te nemen in een vooraf vastgesteld gebied. Naast de grenzen van het gebied - in dit geval het werkgebied van de vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" - geldt dat elke vogelaar binnen het team de vogel moet zien en/of horen. Mist een van de teamleden de vogel, dan mag deze dus niet geteld worden.

Na een eerste editie in 2012 deden er aan deze tweede editie 2 teams mee:

  • het team van 2012, bestaande uit Jeroen Breidenbach, Maarten Zorgdrager en Jan Willem Dekker
  • de "uitdagers", bestaande uit Ingmar van der Brugge en Kees de Jager

Doel van beide teams - naast de meeste soorten zien - was ook om het record uit 2012 te verbeteren. In dat jaar werden er - met vrij slecht weer - 91 soorten (inclusief exoten) waargenomen, iets wat dit jaar toch verbeterd moest kunnen worden.

Zonsopkomst op telpost Westzaan
Zonsopkomst op de telpost Westzaan; ©Maarten Zorgdrager

In de week voor de Big Day was er intensief mailcontact tussen alle deelnemers. Deels ging dit over het weerbericht van het aanstaande weekend; op basis waarvan werd besloten om de big day op zaterdag te houden. Deels ook over locaties waar schaarse / kwetsbare soorten - welke waarnemingen niet zichtbaar worden gemaakt op waarneming.nl - waargenomen konden worden. Van enige rivaliteit was (nog) geen sprake. Op basis van deze informatie, eigen verkenningen in de afgelopen periode en door collega vogelaars gemelde waarneming op zaanstreek.waarneming.nl werd door beide teams een "strijdplan" gemaakt.

Team 1 (Jeroen, Maarten en Jan Willem) besloten als vervoermiddel de hele dag van de auto (en benenwagen) gebruik te maken. Zij begonnen zeer vroeg (4:45) in het Twiske in de hoop enkele vroege vogels (uilen, Roerdomp en Waterral) te kunnen scoren. Hierna werd de telpost in Westzaan aangedaan, waarna via Buitenhuizen en de polders van Assendelft de ochtend werd afgesloten. De middag bracht hen via de Uitgeesterbroekpolder, de bebouwde kom van Wormerveer, de Schaalsmeerpolder, het Wormer- en Jisperveld, de Wijde Wormer en de Kalverpolder ten slotte weer in het Twiske. Rond 18:30 moest Maarten wegens verplichtingen afhaken en kwam de dag ten einde. Het resultaat: 99 soorten (waarvan 3 exoten); een verbetering van hun eigen record van 2012 !

Team 2 (Ingmar en Kees) hadden tot een iets andere strategie besloten en wisselden vervoer per auto af met een fietstocht. Zij begonnen om 05:30 op de telpost in Westzaan en brachten met de auto bezoeken aan Buitenhuizen, de polders van Assendelft, de Uitgeesterbroekpolder en een klein stukje Krommenieër Woudpolder. Daarna werd de fiets gepakt - via de Kalverpolder - richting het Twiske. Na het grondig uitkammen van dit gebied werd de rit vervolgd naar het Wormer- en Jisperveld (en dan met name de plas-dras bij Neck), de Wijde Wormer (met de nieuwe waterberging), de Kalverpolder, de Schaalsmeer om af te sluiten met een rondje Krommenieër Woudpolder. Rond 20:30 werd besloten om de dag te beëindigen en de balans op te maken. De teller kwam tot 100 soorten (inclusief 3 exoten).Na het delen van de resultaten via de WhatsApp ontving team 2 al snel de welgemeende felicitaties van team 1 en konden zij zich winnaar van deze editie noemen.

Na een lange, vermoeiende maar zeer geslaagde dag dook iedereen daarna voldaan zijn bed in.

De volgende dag werden nog de soortenlijsten uitgewisseld, de waarnemingen op waarneming.nl bijgewerkt en kon er gekeken worden welke soorten elk team gemist had. Gezamenlijk hebben beide team in totaal 106 soorten gezien op deze 2e editie van de big day. Een mooi doel om volgend jaar te overtreffen !

Resultaten Big Day Zaanstreek - 3 mei 2014
Soort T 1 T 2 Soort T 1 T 2 Soort T 1 T 2
Aalscholver X X Huiszwaluw X X Rosse Grutto X
Bergeend X X IJsvogel X Scholekster X X
Blauwborst X X Kauw X X Slechtvalk X X
Blauwe Reiger X X Kemphaan X X Slobeend X X
Boerenzwaluw X X Kievit X X Smient X
Bontbekplevier X X Kleine Karekiet X X Snor X X
Boomkruiper X Kleine Mantelmeeuw X X Sperwer X X
Boomvalk X Kleine Plevier X X Spreeuw X X
Bosruiter X X Kluut X X Sprinkhaanzanger X X
Braamsluiper X X Kneu X X Staartmees X X
Brandgans X X Knobbelzwaan X X Steenloper X X
Bruine Kiekendief X X Koekoek X X Stormmeeuw X X
Buizerd X X Kokmeeuw X X Tafeleend X X
Ekster X X Kolgans X X Tapuit X X
Fazant (Exoot) X X Koolmees X X Tjiftjaf X X
Fitis X X Krakeend X X Torenvalk X X
Fuut X X Kuifeend X X Tuinfluiter X X
Gaai X X Lepelaar X X Tureluur X X
Gele Kwikstaart X X Matkop X Turkse Tortel X X
Gierzwaluw X X Meerkoet X X Veldleeuwerik X X
Grasmus X X Merel X X Vink X X
Graspieper X X Nachtegaal X X Visdief X X
Grauwe Gans X X Nijlgans (Exoot) X X Waterhoen X X
Groenling X X Oeverloper X X Waterral X
Groenpootruiter X X Oeverzwaluw X X Watersnip X
Grote Bonte Specht X X Ooievaar X X Wilde Eend X X
Grote Canadese Gans X X Paapje X Winterkoning X X
Grote Mantelmeeuw X X Pimpelmees X X Wintertaling X
Grote Zilverreiger X X Putter X X Witte Kwikstaart X X
Grutto X X Ransuil X Zanglijster X X
Halsbandparkiet (Exoot) X X Regenwulp X X Zilvermeeuw X X
Havik X Rietgors X X Zwarte Kraai X X
Heggenmus X X Rietzanger X X Zwarte Roodstaart X X
Holenduif X X Ringmus X X Zwartkop X X
Houtduif X X Roerdomp X
Huismus X X Roodborst X X