Een geslaagde Eurobirdwatch 2014

Datum: 13-10-2014
Bron: Commissie Tellingen & Inventarisaties; Vogelbescherming Nederland

De internationale vogelteldag Euro Birdwatch - gehouden op 4 oktober - heeft alle records gebroken. Nog niet eerder werden er zoveel vogels geteld, ruim één miljoen in totaal (1.073.123). Er werden 218 verschillende soorten gezien, ook een nieuw record. De weersomstandigheden waren vandaag ideaal voor de vogeltrek. Ook in de Zaanstreek is er op deze internationale vogelteldag geteld. Zowel op het vaste Euro Birdwatch telpunt - in de Wijde Wormer - als op de vaste (trek)telpost in de Westzanerpolder hebben leden van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" hun steentje bijgedragen aan de mooie landelijke score.

Het weer

Het weer werkte deze editie erg goed mee. In sommige delen van het land begon de dag nevelig waardoor de trekvogels op het gehoor moesten worden geteld. In de rest van het land (inclusief de Zaanstreek) scheen toch voornamelijk de zon. Met een zwakke tot matige zuidelijke wind waren de omstandigheden voor landtrek goed, want bij tegenwind vliegen trekvogels vaak vrij laag waardoor ze beter worden 'opgepikt' door trektellers.

Landelijk

Landelijk werden behoorlijk veel vinken, spreeuwen en kolganzen gezien, met daarnaast flinke aantallen zanglijsters en spreeuwen. Ook de eerste klapeksters kwamen binnen om hier de winter door te brengen. Bijzonderheden waren o.a. een steppekiekendief, twee roodkeelpiepers, een ortolaan en een middelste bonte specht. Aan het eind van de dag bleek de spreeuw - met ruim 450.000 exemplaren - de meest getelde vogel te zijn; op gepaste afstand gevolgd door vink (380.000) en zanglijster (118.000). De volledige top 10 is te vinden op de site van Vogelbescherming Nederland.

Zaanstreek

Op het inmiddels traditionele Euro birdwatch trektelpunt in de Wijde Wormer - bij het bruggetje over de ringvaart aan het eind van de Oosterdwarsweg - kwamen zeven tellers bijeen voor dit evenement. De telpost in de Westzanerpolder werd bemand door 1 persoon. Op beide locaties werd geteld vanaf zonsopkomst tot rond het middaguur.

In de Zaanstreek werden in totaal 5181 vogel geteld. Dit zijn deels "echte" trekkers, deels vogels die rondom de telpost verbleven en (vermoedelijk) niet op trek waren. De grauwe gans is het meest gezien (1506), waarbij het bijna zeker gaat om lokale vogels. Van de "echte" trekvogels werd aan het eind van de ochtend - net als landelijk - de ranglijst aangevoerd door de spreeuw (835), gevolgd door de graspieper (436).
De krenten in de pap waren o.a. grote gele kwikstaart, tapuit en leuke aantallen van veldleeuwerik en zanglijster.

De totale lijst met waargenomen soorten en aantallen is in onderstaande tabel opgenomen.

Resultaten Euro Birdwatch 2014
#1 = Wijde Wormer, #2 = Westzanerpolder
Soort #1 #2 Soort #1 #2
fuut 1 zilvermeeuw 1
aalscholver 3 125 grote mantelmeeuw 1
grote zilverreiger 5 holenduif 5
blauwe reiger 5 houtduif 4 4
knobbelzwaan 4 turkse tortel 2
kolgans 1 40 veldleeuwerik 5 49
grauwe gans 1506 boerenzwaluw 4 4
canadese gans 50 graspieper 87 349
brandgans 7 witte kwikstaart 45 13
nijlgans 2 grote gele Kwikstaart 3
soepgans 50 winterkoning 1
smient 191 heggenmus 1
krakeend 22 roodborst 1
wilde eend 6 tapuit 1
buizerd 6 merel 1
torenvalk 4 zanglijster 103
waterhoen 1 koolmees 2
meerkoet 9 gaai 1
goudplevier 453 ekster 3
kievit 800 27 zwarte kraai 4
watersnip 94 5 spreeuw 125 710
wulp 70 vink 9 11
bonte strandloper 1 groenling 10 5
bontbekplevier 2 keep 1
witgatje 2 putter 6
kokmeeuw 55 rietgors 10
stormmeeuw 10 kneu 34
kleine mantelmeeuw 3 ringmus 6