Wat u altijd al over vogeltellingen wilde weten!

Bezoek onze speciale avond over tellingen en het belang ervan

Datum: 8-3-2015
Bron: Ed Staats (VBW"Z") en Ab van Dorp (SBB)

Vogeltellingen in de winter en in het broedseizoen zijn van belang om de ontwikkelingen van de vogelstand te kunnen volgen. Soms kan met de resultaten van deze tellingen het natuurbeleid worden bijgesteld.

Over dit onderwerp houden Staatsbosbeheer, de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" en Sovon Vogelonderzoek Nederland binnenkort een speciale avondbijeenkomst. Met informatie, die u altijd al wilde weten! De avond is niet alleen bedoeld voor leden van onze vogelbeschermingswacht, maar ook voor vrijwillige natuurwerkers, gidsen, weidevogel- en natuurbeschermers en andere geït;nteresseerden.

Wanneer en waar

De uitermate interessante avondbijeenkomst wordt gehouden:

  • op maandag 23 maart a.s.,
  • in De Poelboerderij, Veerdijk 106, 1531 MB Wormer.

Aanvang: 20.00 uur. De koffie staat klaar!

Programma

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

  • 20.00 uur Opening door een bestuurslid van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek".
  • 20.05 uur Ab van Dorp (Staatsbosbeheer) over de jarenlange tellingen in De Crommenije.
  • 21.00 uur Pauze.
  • 21.30 uur Jan-Willem Vergeer (Sovon) met het verhaal achter de cijfers: wat gebeurt er met de telresultaten nadat deze zijn ingevoerd?
  • 22.00/22.15 uur Sluiting.
Toelichting programma

Ab van Dorp zal vóór de pauze, aan de hand van de jarenlange vogeltellingen in (de oeverlanden van) De Crommeije, een lezing verzorgen over de inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers daar en het effect van hun werkzaamheden. In deze oeverlanden, een bij velen weinig bekend gebied, is de historie van de Zaanstreek terug te vinden als het gaat over hoe water land kan worden. Maar ook wat wij Zaankanters zoal doen met verlandingen, alsmede welke passende natuur en dus ook vogels dat, afhankelijk van ons handelen, kan opleveren:

  • van fuut en wilde eend naar staartmees en havik of tureluur en zomertaling en alles wat daar tussen zit komt deze avond aan de orde.
Rietzanger
Een zingende rietzanger tijdens het broedseizoen; ©Joke Stuurman

Na de pauze komt Jan-Willem Vergeer van Sovon vertellen wat er met de resultaten van vogeltellingen gebeurt. Via bedoelde telgegevens kunnen trends bepaald worden of het landelijk of regionaal goed of slecht gaat met een vogelsoort. Aan de hand daarvan kunnen dan desgewenst maatregelen genomen worden om een negatieve trend van een bepaalde soort of soortengroep om te buigen. Ook kan mede op basis van de uitkomsten van vogeltellingen worden nagegaan of resultaten die Nederland internationaal heeft afgesproken behaald worden. Dat is van belang voor extra geld uit Brussel of voor het opleggen van boetes…

Regelmatige tellingen van vogels zijn dus van zeer grote importantie voor het behoud van vogelsoorten in ons land!

Kortom deze avond geeft u:

  • inzicht in wat u eigenlijk altijd al over vogeltellingen wilde weten, en/of
  • antwoord op vragen die, met betrekking tot tellingen, nog steeds bij u leven.

Kom daarom op maandagavond 23 maart naar De Poelboerderij!