Bezoekersrecord inundatieweekend Fort bij Krommeniedijk

Datum: 15-03-2016
Bron: redactie website

Onder zeer goede weersomstandigheden bezochten zo'n 1700 mensen afgelopen weekend het Fort bij Krommeniedijk. Zij konden door de opgestelde telescopen de volop aanwezige vogels bekijken, waarbij zij – waar nodig – uitleg kregen van de aanwezige leden van de vogelwacht. Daarnaast werd er druk gebruik gemaakt van de rondleidingen door het fort dat dit weekend voor het laatst in zijn oude staat te bezichtigen was, voordat dit wordt omgebouwd tot huisvestingsplaats voor jongvolwassen autisten.

De bij de 2014-editie in grote getale aanwezige grutto's deden het nu wat bescheidener met een maximum van zo'n 800 exemplaren op zondag. Ook deze groep zorgde – toen er een Havik polshoogte kwam nemen – voor een mooie vliegshow waarbij de groep "van kleur veranderde" doordat of de donkere bovenkant van de vogel, of de lichte onderkant werd getoond. Met dit gedrag maken ze een roofvogel in verwarring en komen ze – zoals nu ook – vaak ongeschonden uit de strijd.

Op zondag konden de bezoekers – naast de door de leden van de vogelwacht meegebrachte telescopen – ook uitvogelen welke verrekijker het beste bij hun past. Cameraland was op die dag aanwezig met een serie verrekijkers en gaf hier deskundig advies bij.

Na genoten te hebben van het vogelspektakel, konden de bezoekers zich in de luwte van het fort opwarmen in het zonnetje terwijl ze tegelijkertijd meer informatie konden inwinnen bij de stands van zowel Landschap Noord-Holland als de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek". Op de stand van de vogelwacht werden diverse vogelboeken en andere vogelartikelen verkocht en werden alweer de eerste cursisten voor onze vogelcursus 2017 ingeschreven.

Informatie- en verkoopstand Vogelwacht

De informatie- en verkoop stand van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" ©Kees de Jager

De vrijwilligers van het fort zorgden daarbij ook nog eens voor heerlijke soep, drankjes en/of koeken. Vooral de soep was op de – toch iets koudere zondag – in trek bij zowel de bezoekers als de vrijwilligers die het vogelkijkpunt bemanden.

Al met al een zeer geslaagd weekend met een recordaantal bezoekers. We hopen dit volgend jaar weer te kunnen herhalen !

Waargenomen vogelsoorten inundatieweekend 2016
Zaterdag 12 maart Zondag 13 maart
Aalscholver Aalscholver
Bergeend Bergeend
Blauwe Reiger Blauwe Reiger
Bontbekplevier Bontbekplevier
Bonte Strandloper Bonte Strandloper
Brandgans Brandgans
Bruine Kiekendief Buizerd
Buizerd Canadese Gans
Ekster Ekster
Fuut Graspieper
Graspieper Grauwe Gans
Grauwe Gans Grote Mantelmeeuw
Grote Zilverreiger Grote Zilverreiger
Grutto Grutto
Havik Havik
Holenduif Heggenmus
Houtduif Holenduif
Kauw Houtduif
Kemphaan Kanoet
Kievit Kauw
Kleine Mantelmeeuw Kemphaan
Kokmeeuw Kievit
Kolgans Kleine Mantelmeeuw
Koolmees Kokmeeuw
Krakeend Kolgans
Kuifeend Koolmees
Meerkoet Krakeend
Merel Kuifeend
Nijlgans Meerkoet
Pijlstaart Merel
Putter Nijlgans
Roodborst Pijlstaart
Scholekster Pimpelmees
Slechtvalk Putter
Slobeend Rietgors
Smient Scholekster
Spreeuw Sijs
Sperwer Slobeend
Stormmeeuw Smient
Torenvalk Sperwer
Tureluur Spreeuw
Veldleeuwerik Stormmeeuw
Vink Torenvalk
Watersnip Tureluur
Wilde eend Veldleeuwerik
Winterkoning Vink
Wintertaling Wilde eend
Witte Kwikstaart Winterkoning
Wulp Wintertaling
Zilvermeeuw Witte Kwikstaart
Zwarte Kraai Wulp
  Zilvermeeuw
  Zwarte Kraai