Welkom aan de Grutto op het Fort bij Krommeniedijk

Datum: 23-03-2016
Bron: Ed Staats, P.P.C.

Op zaterdag 19 en zondag 20 maart organiseerde Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Vara Vroege Vogels het WelkomGruttoWeekend. Op diverse plaatsen in Nederland werden vogelwerkgroepen, terreinbeheerders, weidevogelvrijwilligers, weidevogelboeren, agrarische natuurverenigingen en alle andere gruttoliefhebbers uitgenodigd om mee te doen. Eén van de locaties op zondag 20 maart was het Fort bij Krommeniedijk. De aanleiding voor dit weekend was de uitverkiezing van de grutto tot onze nationale vogel.

Grutto; ©Ingmar van der Brugge

Het draaide dit weekend om onze nationale vogel, de grutto (foto: ©Ingmar v.d. Brugge)

Vara Vroege Vogels

Vara Vroege Vogels verzorgde in de ochtenduren een live radio-uitzending vanuit het fort met als thema de grutto. Naast de uitzending waarin diverse weidevogelexperts zoals Theunis Piersma aan het woord kwamen, waren 's morgens een drietal groepen Vara-leden op uitnodiging aanwezig om de vogels op het onder water gezette land voor het fort te komen bekijken. Hierbij konden zij gebruik maken van de door de vrijwilligers van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" meegebrachte telescopen. De vrijwilligers gaven - daar waar nodig - ook uitleg over de vogels die gespot konden worden.

De bronzen grutto

In het radioprogramma Vroege Vogels vanuit het fort werd de bronzen grutto uitgereikt. Boer Murk Nijdam uit Wommels (Friesland) heeft deze prijs ontvangen van Vogelbescherming Nederland. Van alle Nederlandse boeren heeft Nijdam de meeste grutto's op zijn land: 113 paartjes op 42 hectare land!
Boer Nijdam is lid van het weidevogelboerennetwerk van Nederland. Hij heeft op zijn land twee plasdrasgebieden aangelegd, waar niet alleen de grutto maar ook de kievit, tureluur, kluut en de visdief van profiteren. Op zijn land heeft hij een vogelhut gebouwd met een webcam erin.
De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van 1000 euro.

Vogelbescherming Nederland en het vogelkijkpunt

Speciaal voor het WelkomGruttoWeekend was het land voor het fort een week langer onder water blijven staan. Zo konden in de middag leden van Vogelbescherming Nederland die zich voor dit evenement hadden aangemeld genieten van een kleine herhaling van het zeer geslaagde vogelkijk- en inundatieweekend van een week eerder. Het weer deed met een koude noordelijke wind niet aan voorjaar denken, maar vanaf het kijkpunt werden weer de nodige zomergasten gespot, waaronder de eerste zomertalingen en een zwarte ruiter. In totaal konden er 47 soorten genoteerd worden.

Waargenomen soorten 20 maart
Aalscholver Kuifeend Kanoetstrandloper
Grote zilverreiger Tafeleend Kokmeeuw
Blauwe reiger Meerkoet Stormmeeuw
Lepelaar Slechtvalk Grote mantelmeeuw
Fuut Torenvalk Houtduif
Grauwe gans Buizerd Holenduif
Brandgans Grutto Turkse tortel
Kolgans Kievit Witte kwikstaart
Nijlgans Wulp Winterkoning
Wilde eend Tureluur Roodborst
Pijlstaart Scholekster Vink
Zomertaling Kemphaan Spreeuw
Wintertaling Watersnip Ekster
Krakeend Zwarte ruiter Kauw
Slobeend Bonte strandloper Zwarte kraai
Bergeend Bontbekplevier