Geslaagd inundatieweekend fort bij Krommeniedijk

Datum: 15-03-2017
Bron: Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Onder zeer goede weersomstandigheden werd op 11 en 12 maart het (inmiddels) traditionele inundatieweekend op het fort bij Krommeniedijk gehouden. Van het fort konden bezoekers de vogels - die op het onderwater gezette land voor het fort waren afgekomen - bewonderen door de opgestelde telescopen. Vrijwilligers van de vogelwacht leverden deskundige uitleg over wat er zoals te zien was.

Zoals gebruikelijk werden de waargenomen soorten nauwgezet bijgehouden en op de aanwezige flipover genoteerd. Op zaterdag werden er 54 soorten gespot, op zondag zelfs 57. Hoogtepunten waren voor de meeste waarnemers de vele aanwezige Grutto's (zeker 800 op beide dagen) en Kemphanen (100-150 exemplaren). De Kemphanen waren helaas nog niet in hun broedkleed, wat bij sommige waarnemers tot verwarring leidde. Gelukkig brachten de aanwezige vrijwilligers en vogelboeken hierbij uitkomst en werden de Kemphanen toch juist gedetermineerd.

Slechtvalk

Jagende Slechtvalk; ©Kees de Jager

Ook de op beide dagen aanwezige Zomertaling kon op warme belangstelling rekenen. Doordat de vogels af en toe massaal opvlogen - meest door een roofvogel - en dan natuurlijk niet "netjes" op dezelfde plek gingen zitten, koste het de nodige moeite om alle bezoekers dit fraaie eendje te laten zien.
Op zaterdag werd de onrust meerdere keren veroorzaakt door een nabij broedende Sperwer. Op zondag deed vooral de Slechtvalk van zich gelden. Deze fraaie roofvogel kwam enkele keren over gevlogen en was ook nog mooi zittend op een hek te bewonderen. Een aanwezige spreeuw was niet zo gelukkig en werd door de Slechtvalk geslagen.

Op zondag werd de voor de Zaanstreek zeer zeldzame Kraanvogel korstondig gezien. Vliegend vanuit de richting van de A9 werd de vogel door één van de vrijwilligers opgepikt en konden alle op dat moment aanwezige bezoekers (en vrijwilligers) de vogel volgen terwijl die overvloog en richting Uitgeestermeer (te snel) uit beeld verdween.

Na het vogelskijken bezochten vele bezoekers de informatie- en verkoopstands van Landschap Noord-Holland en de Vogelbeschermingswacht "Zaansteek", of genoten zij - heerlijk zittend in het zonnetje - van de koffie, soep en/of koek welke door de vrijwilligers van het fort werden verkocht.
Stadsherstel Amsterdam was aanwezig met informatie over de verbouwing van het fort tot huisvesting voor jongvolwassen autisten en er kon zelfs al een kijkje genomen worden in een deel van het fort wat al (bijna) gereed was.

Al met al was het weer een zeer geslaagd weekend met in totaal bijna 740 bezoekers. Op naar volgend jaar !

Waargenomen soorten zaterdag 11 en zondag 12 maart
Soort zaterdag zondag
Fazant - Phasianus colchicus X
Grauwe Gans - Anser anser X X
Kolgans - Anser albifrons X X
Grote Canadese Gans - Branta canadensis X X
Brandgans - Branta leucopsis X X
Nijlgans - Alopochen aegyptiaca X X
Bergeend - Tadorna tadorna X X
Krakeend - Anas strepera X X
Smient - Anas penelope X X
Wilde Eend - Anas platyrhynchos X X
Slobeend - Anas clypeata X X
Pijlstaart - Anas acuta X X
Zomertaling - Anas querquedula X X
Wintertaling - Anas crecca X X
Tafeleend - Aythya ferina X
Kuifeend - Aythya fuligula X X
Fuut - Podiceps cristatus X X
Lepelaar - Platalea leucorodia X
Blauwe Reiger - Ardea cinerea X X
Grote Zilverreiger - Ardea alba X X
Aalscholver - Phalacrocorax carbo X X
Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus X
Sperwer - Accipiter nisus X X
Havik - Accipiter gentilis X X
Buizerd - Buteo buteo X X
Torenvalk - Falco tinnunculus X
Slechtvalk - Falco peregrinus X
Waterhoen - Gallinula chloropus X X
Meerkoet - Fulica atra X X
Kraanvogel - Grus grus X
Scholekster - Haematopus ostralegus X X
Kievit - Vanellus vanellus X X
Goudplevier - Pluvialis apricaria X
Bontbekplevier - Charadrius hiaticula X X
Grutto - Limosa limosa X X
Wulp - Numenius arquata X
Tureluur - Tringa totanus X X
Bonte Strandloper - Calidris alpina X X
Kemphaan - Philomachus pugnax X X
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus X X
Stormmeeuw - Larus canus X X
Zilvermeeuw - Larus argentatus X X
Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus X X
Houtduif - Columba palumbus X X
Holenduif - Columba oenas X
Ekster - Pica pica X X
Zwarte Kraai - Corvus corone X X
Kauw - Coloeus monedula X
Koolmees - Parus major X X
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus X
Veldleeuwerik - Alauda arvensis X X
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita X
Winterkoning - Troglodytes troglodytes X X
Spreeuw - Sturnus vulgaris X X
Merel - Turdus merula X X
Roodborst - Erithacus rubecula X X
Ringmus - Passer montanus X X
Heggenmus - Prunella modularis X X
Witte Kwikstaart - Motacilla alba X X
Graspieper - Anthus pratensis X X
Vink - Fringilla coelebs X
Putter - Carduelis carduelis X
Rietgors - Emberiza schoeniclus X X