Een waterrijke inundatie(vogel)kijkdag op Fort Kijk

Datum: 12-03-2019
Door: Ed Staats (P.P.C.)

Het werd zondag 10 maart op het Fort Kijk bij Krommeniedijk een waterrijke dag, zowel vanuit de lucht als op de plasdras gezette weilanden rondom het fort.

Landschap Noord-Holland had vanaf half februari de weilanden onder water gezet (geïnundeerd) om uit het zuiden teruggekeerde (weide)vogels gelegenheid te geven op te vetten van de zware reis en om zich klaar te maken voor het broedproces. Middels dit 'bijtanken' - door zeer veel te eten en te rusten - kunnen de vogels in goede conditie komen om vanaf medio maart aan hun broedcyclus te beginnen. Honderden en soms duizenden vogels maken gebruik van deze natte weilanden.

Op 10 maart werd door Landschap Noord-Holland, zoals elk jaar, een vogelkijkdag vanaf het fort georganiseerd in samenwerking met onze vereniging (de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek") voor de bemensing van het vogelkijkpunt en een informatie- en verkoopkraam en door de Heeren van Zorg voor begeleide excursies in het Fort en in het Belevingscentrum.

Landschap Uitgeesterbroekpolder

De geïnundeerde weilanden ten noorden van het fort; ©Guda Floris

Een natte dag

Vanaf de start om 10.00 uur regende het vrijwel de gehele dag, eerst licht maar later stevig. Bovendien draaide de aantrekkende harde wind in de loop van de ochtend 180 graden en stond recht op het kijkpunt. Door de natte omstandigheden werd het kijken door de opgestelde telescoopkijkers ook steeds moeilijker. Daarom werd besloten om het vogelkijkpunt vanaf een uur of twee op te heffen. Binnen in het fort werd nog een gezellig uurtje doorgebracht door het aanwezige publiek en alle medewerkers. Er kwamen ondanks de natte omstandigheden toch nog wel een aardig aantal mensen een kijkje nemen op en in het fort Kijk.

Vogelaars in de grote (schuil)tent

Vanwege de gestaag vallende regen werden de vogels gespot vanuit een grote (schuil)tent; ©Guda Floris

De vogels

Vanaf het kijkpunt werden ondanks het nadelige weer de nodige vogels gespot. Onze begeleiders bovenop het fort bleven enthousiast als weer een nieuwe soort kon worden bijgeschreven. Uiteraard probeerden zij het publiek hiervan deelgenoot te maken.
In totaal 37 soorten waaronder een mooie groep grutto's, maar ook een kemphaan, wat tureluurs en diverse eenden-soorten zoals de fraaie wintertalingen, smienten, bergeenden en een pijlstaart. Twee lepelaars completeerden het geheel. Het zoeken onder deze omstandigheden tussen de grotere vogels naar de kleine bonte strandloper werd een behoorlijke 'klus'.

Waargenomen vogels tijdens de vogelkijkdag
Aalscholver Meerkoet Buizerd
Blauwe reiger Nijlgans Grote mantelmeeuw
Grote zilverreiger Grauwe gans Kokmeeuw
Lepelaar Brandgans Zilvermeeuw
Fuut Kolgans Houtduif
Wilde eend Grutto Witte kwikstaart
Krakeend Tureluur Graspieper
Bergeend Scholekster Rietgors
Smient Kievit Roodborst
Slobeend Bonte strandloper Spreeuw
Pijlstaart Kemphaan Zwarte kraai
Wintertaling Kluut
Kuifeend Havik