Zorgen om voorgenomen camping Twiske

Datum: 6-4-2019
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Het Twiske is een Natura 2000-gebied. Het bijzondere van het Twiske is dat het ook een recreatiegebied is. Veelal staan natuur en recreatie op gespannen voet met elkaar. Het lijkt er inmiddels op dat het Twiske meer en meer onder invloed komt te staan van de recreatie. Plannen voor uitbreiding van festivals met overnachtingen zijn daarvan een eerste signaal. Recente berichtgeving omtrent het ontwikkelen van een camping bij de Twiske-Haven met o.a. lodges, safaritenten en camperplekken in het gebied baart het bestuur dan ook grote zorgen. Verstoring binnen het gebied van de vogels die er zitten, gaat daardoor zeker toenemen. Ook als je bedenkt dat in de plannen mogelijkheden voor uitbreiding zijn opgenomen. Het kan als een olievlek gaan werken.

Landschap Twiske

Het Twiske is een rust- en broedgebied van allerlei vogels (foto: ©Guda Floris)

Wat het bestuur betreft een onverteerbare zaak. Het is een gevoelig gebied waar in de winter veel smienten overwinteren. Deze eendensoort staat inmiddels op de Rode Lijst en is erg verstoringsgevoelig. Daarnaast ligt op minder dan 250 meter van de beoogde plek voor de camping het deelgebied De Leers. In dit rietland komen de rietzanger ( een Natura2000 soort), kleine karekiet, snor (een Natura2000 soort), sprinkhaanzanger, blauwborst, rietgors en bosrietzanger voor. Op dit schiereiland dat dicht bij de beoogde camping ligt, is door de komst van een camping met de benodigde activiteiten een toenemende kans op verstoring.

De gemeenteraad van Oostzaan gaat dit onderwerp in haar raadsvergadering van 15 april a.s. behandelen. Reden waarom het bestuur op 3 april een brief aan de gemeenteraad heeft geschreven waarin ze haar ernstige bedenkingen tegen realisatie van een camping heeft verwoord. Met klem wordt daarin gevraagd om van die ontwikkeling af te zien. We hopen dat naar ons, maar ook naar andere belanghebbenden, geluisterd wordt. Immers: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.