Eurobirdwatch 2019 - een vermakelijke Zaanse telling

Datum: 5 oktober 2019
Bron: redactie website en Vogelbescherming Nederland

Tijdens de internationale vogelteldag de Euro Birdwatch vandaag is de spreeuw het vaakst geteld. De kolgans eindigde op de tweede plaats, gevolgd door de vink. In meer dan 40 landen werden deze dag vogels geteld. In ons land werd op ruim 160 plekken geteld, Vogelbescherming Nederland verzamelt samen met trektellen.nl de gegevens. Dit jaar werden minimaal 566.813 vogels gezien, verdeeld over 208 soorten. In de Zaanstreek was ook de vaste telpost in het Wormer- & Jisperveld bezet. Waar landelijk de spreeuw de lijst aanvoert, was dit de Kolgans - met 563 exemplaren - in de Zaanstreek. De spreeuw werd verdienstelijk tweede.

Ongeveer een half uur voor zonsopgang werd de telling gestart. Eerst was er nog wat grondnevel die het zicht iets hinderde, maar deze verdween met het opkomen van de zon vrij snel. Helaas werd de nevel vervangen door redelijk blauwe lucht waar tegen vogels erg lastig te vinden zijn. Diverse keren konden de tellers de vogels die ze hoorden dan ook niet vinden. Verder vlogen diverse vogels - vooral lijsters - erg hoog, waardoor er zeker de nodige gemist zijn. Gelukkig lieten genoeg vogels zich wel mooi zien.

Overvliegende gaai

Gaai ©Kees de Jager

Vooral kolganzen deden het deze dag dus redelijk goed. Veelal in kleine groepjes kwamen ze hoog over vliegen. De meeste richting zuid, een aantal richting het noorden. Leuk was het aantal gaaien. Waren er een paar weken terug al zeer veel gezien in het zuiden en oosten van het land, nu konden we ook in de Zaanstreek een graantje mee pikken van de invasie die aan de gang is. Met 52 overvliegende vogels werd een dagrecord voor de telpost gevestigd.

Ook de smelleken die direct na een groepje veldleeuwerik in zicht kwam, is het vermelden waard. Nadat de vogel over de telpost was gevlogen, zag die kennelijk aan de andere kant een prooi, want hij kwam snel terug gevlogen en was duidelijk op jacht naar graspiepers die nog noord van de telpost vlogen.

De smelleken was niet de enige roofvogel van de dag. Rond de telpost hingen diverse torenvalken rond, maar dit leken toch vooral lokale vogels te zijn. Een bruine kiekendief was wel duidelijk op doortocht en ook diverse buizerds kwamen hoog in de lucht voorbij, uiteindelijk konden 14 vogels al trekker genoteerd worden.

De volledige lijst vastgestelde soorten is in onderstaande tabel opgenomen en kan natuurlijk ook gevonden worden op trektellen.nl

Z N Z N Z N
Kolgans 507 56 Kleine Mantelmeeuw 7 - Koperwiek 114 5
Slobeend 5 - Torenvalk 2 - Zanglijster - 2
Pijlstaart 1 1 Smelleken 1 - Ringmus 1 -
Fuut  2 - Gaai 36 16 witte kwikstaart spec. 14 5
Lepelaar  1 - Kauw 111 - Graspieper 170 -
Aalscholver 107 - Pimpelmees  2 - Vink 18 -
Bruine Kiekendief 1 - Koolmees  1 - Keep  4 -
Buizerd 14 - Veldleeuwerik 96 - Kneu 2 -
Kievit 16 - Boerenzwaluw 48 10 Sijs  - 82
Goudplevier 78 - Tjiftjaf  1 - Rietgors 5 -
Kokmeeuw 727 - Spreeuw 411 30
Stormmeeuw 107 - Kramsvogel 8 -
Ter plaatse: Grote Zilverreiger 14, IJsvogel 1, Slechtvalk 1