Natuurherstel Zaanstreek-Waterland

Datum: 10 augustus 2020
Bron: Staatsbosbeheer en redactie

Eind juli ontvingen wij van Staatsbosbeheer Veenweiden een persbericht over het natuurherstel dat onder andere in de Zaanse veenweidegebieden gaat plaats vinden. Vlak voor het broedseizoen van 2020 waren er al wat herstelwerkzaamheden uitgevoerd in de zuidoosthoek van De Lus Guisweg in de Polder Westzaan. Deze werkzaamheden lagen uiteraard gedurende het broedseizoen stil en krijgen nu vanaf augustus een vervolg.

Natuurherstel Zaanstreek-Waterland van start

In de veenweidegebieden van Zaanstreek-Waterland wordt vanaf augustus begonnen met de werkzaamheden om de bijzondere natuur te herstellen en te behouden. Het werk maakt deel uit van de landelijke aanpak natuurherstel Natura 2000 en voert Staatsbosbeheer uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. Eind 2021 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Panoramafoto van het Oostzanerveld-Zuid in de vroege ochtend (foto: Rob v.d. Woude)

Panoramafoto van het Oostzanerveld-Zuid in de vroege ochtend (© Rob v.d. Woude)

De herstelmaatregelen staan beschreven in de Natura 2000-beheerplannen die in 2016 zijn vastgesteld. De vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn inmiddels verleend voor de Staatsbosbeheerpercelen in Varkensland, het Oostzanerveld, de Kalverpolder en voor de Polder Westzaan. De werkzaamheden bestaan uit het graven van petgaten en sloten, het verwijderen van boomopslag, baggeren, plaggen, maaien, het versterken van kades en oevers en het ophogen van verzakt weidevogelgrasland. Zo maken we de natuur veerkrachtiger en behouden we de kenmerkende dieren en planten die hier leven.

Kwetsbare natuur herstellen

Het vleesetende plantje ronde zonnedauw (foto: Hugo v.d. Brugge)

Ronde zonnedauw (© Hugo v.d. Brugge)

Als gevolg van een overmaat aan stikstofneerslag door wegverkeer, industrie en landbouw groeien algemenere planten sneller en verdringen daardoor de zeldzame planten en dieren in een hoog tempo. Hierdoor daalt de verscheidenheid aan plant- en diersoorten in de natuurgebieden.
Unieke soorten die in onze veenweidegebieden thuishoren, zoals het vleesetende plantje ronde zonnedauw en de Noordse woelmuis, hebben moeite met overleven. Met natuurherstel pakken we dit aan zodat de soortenrijkdom weer gezond en veerkrachtig wordt. Hier profiteren ook andere soorten van. Denk aan de roerdomp, de rietorchis, dopheide en de weidevogels.

Boswachterspreekuren en vlogs

Omwonenden, vrijwilligers, pachters en andere belangstellenden worden op de hoogte gesteld per brief, via informatieborden in de gebieden, via lokale nieuwsberichten, de boswachtersblog en de website www.staatsbosbeheer.nl/natuurherstelveenweiden. Ook organiseert Staatsbosbeheer boswachterspreekuren voor omwonenden waar men terecht kan voor meer informatie en vragen. Daarnaast plaatst de boswachter regelmatig vlogs die uitleg over de maatregelen geven en de beoogde resultaten belicht. Om direct op de hoogte te blijven kan iedereen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via veenweiden@staatbosbeheer.nl onder vermelding van 'nieuwsbrief natuurherstel Veenweiden'.

Topnatuur

Om de biodiversiteit van Europa veilig te stellen, ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van meest waardevolle natuurgebieden: Natura 2000. Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer verdwijnen. In de provincie Noord-Holland zijn 19 Natura 2000-gebieden aangewezen.